Nieuws

Algemeen nieuws

Algemene Ledenvergadering SV Graftijk

15 september 2021

Op 4 oktober 2021
Start: 20.00 uur in de kantine

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 oktober 2019(bijlage 1)

4. Financieel overzicht (Bijlage 2)

– Resultatenrekening

– Balansoverzicht

– Afschrijvingsstaat

– Begroting

– Contributiegelden

– Kascontrole

5. Verslag Kascontrole commissie

6. Verkiezing Bestuursleden en diverse Commissies(Bijlage 3)

7. Rondvraag

8. Sluiting

(De bijlagen worden voor de vergadering uitgedeeld)

Lees verder
Lees al het Algemeen nieuws